Т А Р И Ф А
ЗА АРБИТРАЖНИ ТАКСИ И РАЗНОСКИ
на Арбитражен съд при асоциация
БЪЛГАРСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

 


Чл. 1. (1) За водене на арбитражно дело пред Арбитражния съд при Асоциация БЪЛГАРСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД, наричан по-нататък за краткост АС, се събират арбитражна такса и депозит за разноски.
(2) „Арбитражна такса” е сумата, която се събира по всеки спор, приет за разглеждане в АС, който служи за покриване на издръжката АС, включително за възнагражденията на арбитрите.
(3) „Разноски” за производството по дело на АС са разноските, които той прави във връзка с изпращане на съобщения, събирането на доказателства, за заседания извън адреса на АС, за свидетели и вещи лица и за други действия, необходими за разглеждането и разрешаването на споровете.
(4) "Депозит" е сумата, събирана за разноските, които се правят по отделните дела за призоваване и съобщения, за връчване на книжа, за преводач, за водене на стенографски протокол, за издаване на удостоверения и други подобни.
(5) „Разноски на страните” са разноските, които те правят за защитата си пред Арбитражния съд.
Чл. 2. В случай на правна или фактическа сложност на арбитражното дело, Председателят на АС към АБАС може да определи арбитражна такса и депозит, различни от дължимите съгласно настоящата тарифа.
Чл. 3. За всяка подадена искова молба, независимо от цената на интереса или на иска, се внася административна такса в размер на 200лв., която не подлежи на връщане.
Чл. 4. Таксата за издаване на удостоверение от Арбитражния съд е 10,00 лева.
Чл. 5. (1) Арбитражният съд събира арбитражна такса, която се определя в зависимост от цената на иска, както следва:
а) при цена на иска до 10 000 лева – 3,8 %, но не по-малко от 200 лева;
б) при цена на иска от 10 001 лева до 50 000 лева – 380 лева + 3,4 % за горницата над 10 000 лева;
в) при цена на иска от 50 001 лева до 100 000 лева –1700 лева + 3,2 % за горницата над 50 000 лева;
г) при цена на иска от 100 001 лева до 1 000 000 лева – 3200 лева + 3% за горницата над 100 000 лева;
д) при цена на иска над 1 000 000 лева – 29980 лева + 1% за горницата над 1 000 000 лева.
(2) При иск, предмет на който е вземане, основано на документ по чл.417 от ГПК, арбитражната такса е 2%, но не по-малко от 100 лв.
Чл. 6. При неоценяеми искове размерът на арбитражната такса се определя от председателя на съда в размер не по-малко от 200 лв.
Чл. 7. (1) При намаление цената на иска, внесената арбитражна такса не се връща.
(2) При увеличение цената на иска се внася допълнителна арбитражна такса. Нейният размер представлява разликата между внесената такса и тази, която се дължи върху цената на иска след увеличението.
Чл. 8. Арбитражната такса се предплаща.
Чл. 9.(1) При прекратяване на делото на ищеца се връща:
• 60% от внесената арбитражна такса, ако прекратяването е станало, преди решаващият орган да е извършил процесуални действия по делото, като в полза на АС остава сума в размер не по-малко от минималната арбитражна такса в размер на 200лв. и сумата на направените от АС разноски по администриране и движение на делото;
• 40% от внесената арбитражна такса, ако прекратяването е станало, след като решаващият орган е извършил процесуални действия, но преди да е проведено първо по делото заседание, като в полза на АС остава сума в размер не по-малко от минималната арбитражна такса в размер на 200лв. и сумата на направените от АС разноски по администриране и движение на делото;
(2) Предходната алинея не се прилага ако събраната арбитражна такса е в минималния й размер от 200лв.
(3) Определението за връщане на част от арбитражната такса се постановява от решаващия състав, а когато той не е образуван, от председателя на Арбитражния съд.
Чл. 10. По отношение на насрещния иск се прилагат същите правила за арбитражна такса, както и за основния иск.
Чл. 11. Изготвянето на преписи от документи и книжа, намиращи се в кориците на делото, става след заплащане на такса от страната, искаща преписите, в размер на 10лв. за първа страница и 5лв. за всяка следваща страница.
Чл. 12. (1) Депозитът за разноски и допълнителният депозит за разноски по всяко дело се определят от Председателя на Арбитражния съд или от назначен по делото арбитър. Тези разноски се предплащат от ищеца – при образуване на делото, а в последствие – от страната, поискала извършването на действието. Ако разноските се правят по инициатива на решаващия орган, последният определя в чия полза са те.
(2) Сумите за възнаграждение на вещи лица и техните командировки, ако се налагат такива във връзка с изготвяне на заключенията, както и сумите за извършване на оглед, се внасят предварително от страната, която ги е поискала, в размер, определен от Решаващия орган.
(3) Разноските, свързани с довеждането на допуснат свидетел, се поемат от страната, която го е поискала.
Чл. 13. Когато по искане на страните заседанията на Решаващия орган се провеждат извън адреса на арбитъра или на някой от арбитрите, допълнителните разноски за пътуване на арбитър се внасят предварително от страната, посочила арбитър извън адреса му. След приключване на делото те се отчитат от Решаващия орган, който се разпорежда за връщането на неизразходваната част, ако има такава, респ. за довнасяне на разликата.
Чл. 14. (1) Заплатените от ищеца такси, разноски по производството и възнаграждението за един адвокат, ако е имал такъв, се заплащат от ответника съразмерно с уважената част от иска.
(2) Ответникът също има право да иска заплащане на направените от него разноски, съразмерно с отхвърлената част от иска
(3) Ответникът има право на направените разноски и при прекратяване на делото.
(4) Страната, в която полза е постановено решението, може да иска да й се присъдят разходите, които е направила за своята защита. Тези разходи трябва да бъдат доказани. Ако те са прекомерно големи, съдът може да ги намали.
Чл. 15. Дължимите арбитражни такси се внасят по сметка на СНЦ”Асоциация БЪЛГАРСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД”, а именно:
„Уникредит Булбанк”АД
IBAN BG35UNCR70001523052215
BIC UNCRBGSF.
Чл. 16. СНЦ”Асоциация БЪЛГАРСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД” е регистрирано по ДДС. Всички посочени в настоящата тарифа суми за такси са без включен ДДС.

Настоящата Тарифа бе приета с решение на УС на Асоциация Български Арбитражен Съд с решение от 20.08.2022г.


Председател на АС при А БЪЛГАРСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД:………………………..….
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ